صاحب امتیاز:

دکتر زهرا دارابی زاده

تلفن تماس : ۰۹۳۶۰۰۰۹۹۳۶

دامپزشک همکار:

دکتر محسن آخوندی

بازگشت به بالا